Ikoma no Wakashi Nori

Description:
Bio:

male Matsu Bushi
Wakashi lineage
Rank: 12
Recognition: 12.0

Ikoma no Wakashi Nori

House Government elicourtwright elicourtwright