Ikoma no Wakashi Wakao

Description:
Bio:

male Matsu Bushi
Tomio lineage
Rank: 10.5
Recognition: 9.5

Ikoma no Wakashi Wakao

House Government elicourtwright elicourtwright