Ikoma no Wakashi Yuchika

wife of Ikoma Wakao (the Tomio chancellor)

Description:
Bio:

female Matsu Bushi
Wakashi lineage
Rank: 8.0
Recognition: 8.5

Ikoma no Wakashi Yuchika

House Government elicourtwright elicourtwright