Kazuaki

Description:
Bio:

male merchant
Oto merchant family
Oto’s son

Recognition: 5

Kazuaki

House Government elicourtwright elicourtwright