Kimiyuki

wave man who feuded with Shono

Description:
Bio:

male peasant

Recognition: 1

Kimiyuki

House Government elicourtwright elicourtwright