Mirumoto no Ryusei Akiko

Description:
Bio:

female courtier
Sasara lineage
Rank: 6.0
Recognition: 4.5

Mirumoto no Ryusei Akiko

House Government elicourtwright elicourtwright