Mirumoto no Ryusei Akinobu

Description:
Bio:

male Mirumoto Bushi
Joji lineage
Rank: 6.0
Recognition: 8.5

Mirumoto no Ryusei Akinobu

House Government elicourtwright elicourtwright