Mirumoto no Ryusei Ao

Description:
Bio:

male Mirumoto Bushi
Yoshiharu lineage
Rank: 8
Recognition: 5.5

Mirumoto no Ryusei Ao

House Government elicourtwright elicourtwright