Mirumoto no Ryusei Ayume

Description:
Bio:

male merchant
Isa lineage
Rank: 5.5
Recognition: 6.0

Mirumoto no Ryusei Ayume

House Government elicourtwright elicourtwright