Mirumoto no Ryusei Biei

Description:
Bio:

female merchant
Tokino lineage
Rank: 11.5
Recognition: 11.5

Mirumoto no Ryusei Biei

House Government elicourtwright elicourtwright