Mirumoto no Ryusei Chisa

Description:
Bio:

female merchant
Tokino lineage
Rank: 7.0
Recognition: 7.0

Mirumoto no Ryusei Chisa

House Government elicourtwright elicourtwright