Mirumoto no Ryusei Eijiro

Description:
Bio:

male merchant
Joji lineage
Rank: 6.5
Recognition: 6.5

Mirumoto no Ryusei Eijiro

House Government elicourtwright elicourtwright