Mirumoto no Ryusei Fumiyuki

Description:
Bio:

female Mirumoto Bushi
Tokino lineage
Rank: 8.0
Recognition: 10.0

Mirumoto no Ryusei Fumiyuki

House Government elicourtwright elicourtwright