Mirumoto no Ryusei Minase

Description:
Bio:

male merchant
Sasara lineage
Rank: 7.0
Recognition: 8.5

Mirumoto no Ryusei Minase

House Government elicourtwright elicourtwright