Mirumoto no Ryusei Reishi

Description:
Bio:

female Mirumoto Bushi
Yoshiharu lineage
Rank: 8.5
Recognition: 9.0

Mirumoto no Ryusei Reishi

House Government elicourtwright elicourtwright