Mirumoto no Ryusei Shuri

Description:
Bio:

male Mirumoto Bushi
Moyu lineage
Rank: 7.0
Recognition: 7.0

Mirumoto no Ryusei Shuri

House Government elicourtwright elicourtwright