Mirumoto no Ryusei Uyo

Description:
Bio:

female courtier
Tokino lineage
Rank: 6.0
Recognition: 5.0

Mirumoto no Ryusei Uyo

House Government elicourtwright elicourtwright