Mirumoto no Ryusei Yayoi

Description:
Bio:

female merchant
Tokino lineage
Rank: 8.0
Recognition: 8.5

Mirumoto no Ryusei Yayoi

House Government elicourtwright elicourtwright