Mirumoto no Ryusei Yumiyo

Description:
Bio:

male Mirumoto Bushi
Moe lineage
Rank: 11.0
Recognition: 11.5

Mirumoto no Ryusei Yumiyo

House Government elicourtwright elicourtwright