Shinjo no Natsune Kotoyo

Description:
Bio:

male Shinjo Bushi
Yuhaya lineage
Rank: 6.0
Recognition: 5.5

Shinjo no Natsune Kotoyo

House Government elicourtwright elicourtwright